תקנון

תקנון אתר י.ג.נ. טבעי בע”מ

תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

1. הגדרות:
“האתר”: אתר האינטרנט שכתובתו www.ygn.co.il אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, המשמש חנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.
“החברה” חברת י.ג.נ .טבעי בע”מ .
“המוצרים”: המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
“משתמש”: כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור.
“מזמין”: משתמש אשר בחר בעמוד ההזמנה באתר את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים.
2. מבוא:
התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם.
בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל
פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת
להוראות התקנון ו/או כל הנובע ממנה.
3. פרשנות:
ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.
4. השימוש באתר:
רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:
מי שהינו בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית, או חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשומה כדין בישראל.
מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית ברשת האינטרנט, ובעל כתובת בישראל.
מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה, ישראכרט , מאסטרקארד, אמריקן אקספרס.
מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.
משתמש אשר אינו מסכים לאיזה מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן  מידי את השימוש באתר.
משתמש אשר אינו מבין איזה מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:
המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
המשתמש הקליד לאתר ו/או מסר לחברה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון.
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בהנהלת האתר בדרך כלשהי.
5. המוצרים והמחירים באתר:
המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי מזונות על/תוספי תזונה סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע”מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
6. רכישת המוצרים באתר:
רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא:
בשלב הראשון, יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך המוצרים המוצעים למכירה בדף ההזמנה שבאתר להלן: “דף ההזמנה”, באמצעות לחיצה עליהם.
המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת.
בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה. לאחר אישור ההזמנה, יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממנו באתר, לרבות שמו, כתובתו, מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו.
להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות, על כל משתמש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים ונכונים.
החברה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים בכוונה ו/או בשוגג.
בעצם מילוי הפרטים מביע כל משתמש את הסכמתו למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ו/או כל חומר אחר על ידי החברה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או לכתובת מגוריו ו/או למשלוח מסרונים ישירות למכשיר הטלפון הנייד שלו.
עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
המוצר/ים המבוקש/ים נמצא/ים במלאי החברה.
7. אספקת המוצרים:
החברה תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם – בשליטתם, לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, ו/או כל גורם של כוח עליון אחר.
כמו כן לא יהיו החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים – על ידי המזמין באתר.
התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הצדדים.
ביטול עסקה על ידי המזמין:
המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1511 להלן: “חוק הגנת הצרכן”( ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע”א 1313) להלן: “תקנות הגנת הצרכן”(, ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.
ביטול עסקה על ידי מזמין ייעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ישירות אל משרדי החברה בכתובת:
ת.ד. 7758 חיפה 3107701 ו/או בפקס שמספרו 04-8255755 ו/או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@ygn.co.il ובה יצוינו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה,
סיבת הביטול, והאופן בו מעוניין המזמין להחזיר את המוצר, בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין כספו, על ידי זיכוי כרטיס
האשראי ו/או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה, בהתאם לנסיבות הביטול, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין.
8. קניין רוחני:
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, ובכל המופיע בו, הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.
השם “י.ג.נ” וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו בין אם רשומים ובין אם – לא, הם כולם רכושה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
9 .אבטחת מידע:
הנהלת האתר והחברה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.
יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן
לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי
האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות )במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר בין כאלה אשר שימשו בפועל – לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.
החברה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות.
10. שירות לקוחות:
מענה לשאלות המשתמשים, והבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 04-8243682 בימים א’ ה’ – בין השעות  08:00 – 17:00.
ברירת דין ומקום שיפוט:
על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.
11. כללי:
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה וו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם
רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
משתמש אשר אינו מסכים לאיזה מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר משתמש אשר אינו מבין איזה מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת
משתמעת לשתי פנים מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי
מטעמם למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת בכל אחד מהמקרים הבאים:
המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
המשתמש הקליד לאתר ו/או מסר לחברה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בהנהלת האתר.
דיוק המידע
אנו משתדלים לדייק ככל הניתן בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שתיאורי המוצרים,  המידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות.
.
אם יש לך שאלה כלשהי בנוגע לתקנון זה, אנא שלח אלינו הודעת דוא”ל לכתובת info@ygn.co.il.

כל הזכויות הכלל-עולמיות שמורות ל י.ג.נ.

פנו אלינו ונשמח לעזור!

    אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השירות של Google

    או חייגו:

    04-8243682